วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม และสร้างความตระหนักว่าเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติผ่านการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นที่ตนอาศัยไปอยู่ความยั่งยืน

4. เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมียุวชนเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม

5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดดวามสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมเละเยาวชนที่มีจิตอาสาเพื่อชับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทั่วโลก

6. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

7. สมาคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง