วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเครือข่ายยุวชนในประเทศไทยที่มีความตั้งใจจะทำให้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals: SDGs) ของสหประชาชาติบรรลุผลสำเร็จเป็นจริงให้ได้ในประเทศไทย

พันธกิจของสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

(1) เป็นสมาคมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาคยุวชนของประเทศไทย

(2) ขับเคลื่อนสมาคมผ่านการพัฒนายุวชนให้เชื่อมั่นในศักยภาพภายในตนเองบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม และสร้างความตระหนักว่ายุวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติผ่านท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ไปสู่ความยั่งยืน

(3) สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมียุวชนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสมาชิก

(1) การสมัครสมาชิกสมาคม จะเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาท หลังจากสมาคม อนุมัติการเป็นสมาชิกภายใน 14 วันแล้วผู้สมัครจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าเป็นสมาชิกและรหัสสมาชิกเพื่อใช้ในการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคม

คุณสมบัติสมาชิก

(1) เป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปีและมีอายุระหว่าง 15-30 ปี
(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(3) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
(5) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้

(1) ตาย
(2) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อผูกพันใดกับสมาคมแล้ว
(4) คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุมให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ
หมายเหตุ: ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบำรุงสมาคมคืน

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

https://drive.google.com/file/d/1U-f4Ymr1D7E34-shUnKbU1a9gcchf9Ld/view