วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

สมัชชามีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเครือข่ายยุวชนในประเทศไทยที่มีความตั้งใจจะทำให้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals: SDGs) ของสหประชาชาติบรรลุผลสำเร็จเป็นจริงให้ได้ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเยาวชน
2. สร้างยุวชนให้เป็นคนเชื่อมั่นในตนบนพื้นฐานของสติปัญญา สร้างให้ยุวชนมีเป้าหมายชีวิต รู้จักรับผิดชอบกับชีวิตตนเอง สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้ยุวชนคนอื่นๆได้ในยามทุกข์ร้อน อีกทั้งทำตนเป็นแบบอย่างให้กับยุวชนอื่นๆได้
3. เป็นกระบอกเสียงให้กับยุวชนที่ต้องการพัฒนาโลกใบนี้ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภาคเยาวชนที่จะทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติประสบความสำเร็จ

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสมาชิก

1. ขณะนี้สมัชชา กำลังดำเนินการจดทะเบียนเพื่อเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย โดยดำเนินการจดทะเบียนในชื่อ “สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย” หรือ “Young Thai for Sustainable development Association” ย่อว่า “YSDA” สำหรับบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อนวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มแรกของสมาคม
2. การสมัครสมาชิกสมัชชา (สมาคม) จะเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาท หลังจากสมัชชา อนุมัติการเป็นสมาชิกภายใน 14 วันแล้วผู้สมัครจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าเป็นสมาชิกและรหัสสมาชิกเพื่อใช้ในการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมัชชา

คุณสมบัติสมาชิกสามัญ

(1) เป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 5 ปีและมีอายุระหว่าง 15-30 ปี
(2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(3) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
(5) เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้

(1) ตาย
(2) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อผูกพันใดกับสมัชชาแล้ว
(4) คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุมให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ
หมายเหตุ: ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบำรุงสมัชชาคืน

สิทธิของสมาชิกสามัญ (ข้อ 11 ของระเบียบข้อบังคับในการยื่นจดทะเบียนสมาคม)

(1) มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของสมาคม
(2) มีสิทธิใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตามประเภทของสมาชิกตามระเบียบของสมาคมว่าด้วยการใช้ชื่อนั้นๆ รวมทั้งอักษรย่อด้วย
(3) มีสิทธิได้รับบริการของสมาคมตามระเบียบของสมาคม
(4) มีสิทธิในการขอเข้าใช้สถานที่ของสมาคม หรือที่สมาคมเกี่ยวข้อง
(5) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมอื่นใดที่สมาคมจัดขึ้นและประกาศหรือแจ้งให้สมาชิกของสมาคมทุกคนทราบ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่
(6) มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมทางสังคม การบำเพ็ญประโยชน์ หรือเป็นกรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทำงานและผู้แทนสมาคม

สมัครสมาชิก