วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org
Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์

เลขาธิการ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้อำนวยการ

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

อภิญญา ยงศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ธนภร ประถมสาสน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ

ศรุตา จารุพงษ์ทวิช

รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์