วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org
Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

ผู้อำนวยการ

ศรุตา จารุพงษ์ทวิช

รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ณภัทร เอื้อฤาชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์

อุรัสยา เอกทัตร

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ SDGs Hub

ฐานิภา เดชสุรางค์

ประธานคณะทำงาน

ธนภร ประถมสาสน์

รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม

อภิญญา ยงศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

พงษ์พิพัฒน์ เปรื่องปราชญ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ

พศิน เผือกคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้ช่วยประธาน

ภูริชญา โสลันดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ