วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org
Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์

เลขาธิการ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้ช่วยประธาน

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

รองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อภิญญา ยงศิริ

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี

รองประธานฝ่ายวิชาการ

นันทิพร นาคราช

รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ