วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย 

Young Thai for Sustainable Development Association


องค์กรยุวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้งเป็นองค์กรสนับสนุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครในระดับยุวชน โดยเปิดโอกาสยุวชนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน


สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

- เป็นสมาคมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาคยุวชนของประเทศไทย
- ขับเคลื่อนสมาคมผ่านการพัฒนายุวชนให้เชื่อมั่นในศักยภาพภายในตนเองบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม และสร้างความตระหนักว่ายุวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติผ่านท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ไปสู่ความยั่งยืน
- สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมียุวชนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม