วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย Young Thai for Sustainable Development Assembly

องค์กรยุวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้งเป็นองค์กรสนับสนุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครในระดับยุวชน โดยเปิดโอกาสยุวชนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

1. สร้างชุมชนตัวอย่างที่ขับเคลื่อนผ่านยุวชนผู้มีความสามารถในแต่ละพื้นที่นั้นๆ ให้พื้นที่เหล่านั้นมีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ ยุวชนสามารถเข้าถึงข้อมูล เด็กๆเข้าถึงสุขอนามัยและการศึกษาที่ดี สร้างพื้นที่ในชุมชนตัวอย่างให้เหมาะต่อการเรียนรู้ของเด็กและยุวชนทุกคนในพื้นที่นั้นๆ
2. ขัดเกลายุวชนในสมัชชาฯให้มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง มีทักษะในการใช้ชีวิตและทักษะในการทำงานอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างภาวะผู้นำให้กับยุวชน เพื่อว่ายุวชนจะสามารถเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นถิ่นที่อยู่ที่มีความยั่งยืน เสมอภาค สงบสุขสันติ และรุ่งเรือง
3. เปิดโอกาสให้ยุวชนผูกสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันกับยุวชนทั่วประเทศไทย ให้ร่วมกันทำงานด้วยความกลมเกลียว ร่วมกันหมั่นตรวจสอบความเชื่อความเข้าใจในชีวิตประจำวัน ฝึกเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และหมั่นแสวงหาเหตุผลที่ดี ถูกต้อง และเป็นสากลเพื่อโน้มน้าวฝ่ายตรงข้ามให้เห็นด้วยกับตน