วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย Young Thai for Sustainable Development Association

องค์กรยุวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้งเป็นองค์กรสนับสนุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครในระดับยุวชน โดยเปิดโอกาสยุวชนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

  1.  เป็นสมาคมที่ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาคยุวชนของประเทศไทย
  2.  ขับเคลื่อนสมาคมผ่านการพัฒนายุวชนให้เชื่อมั่นในศักยภาพภายในตนเองบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวในสังคม และสร้างความตระหนักว่ายุวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติผ่านท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ไปสู่ความยั่งยืน
  3. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมียุวชนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม