วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org
YSDA Thailand

The secret of getting ahead is getting started

เกี่ยวกับเรา

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อไทย (สยพท.) หรือ Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) คือองค์กรยุวชนที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกทั้งเป็นองค์กรสนับสนุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครในระดับยุวชน โดยเปิดโอกาสยุวชนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน

17 แผนเป้าหมาย

คือเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติจัดทำขึ้นในปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติจัดทำขึ้นในปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

7800

องค์กรย่อยทั่วโลก

จากแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราสนับสนุนการจัดสร้างและจัดการที่มีอยู่ทั่วโลก

4528

สมาชิกมากกว่า

การศักยภายและความมุงหวังในการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้เรามีสมาชิกจำนวนมาก

8562

กิจกรรมสงเสริม

จากสมาชิกและผู้สนใจจำนวนมากที่สนับสนุนเราทำให้เรามีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

แบบแผน

17 แผนเป้าหมาย ถึง 7 พันล้านคนทั่วโลก

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่และทั่วโลก ในอนาคต

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ทั่วถึงและยั่งยืน

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ผ่านมาของ

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์

เลขาธิการ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้ช่วยประธาน

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

รองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อภิญญา ยงศิริ

รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี

รองประธานฝ่ายวิชาการ

นันทิพร นาคราช

รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ

“The secret of getting ahead is getting started.”

- Mark Twain

news & Blog

อัพเดทบทความข่าวสาร

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เรามักจะเห็นภาพของผู้คนในหลาย ๆ ประเทศออกมาเดินขบวนตามท้องถนน

ค่ายมัธยมอาสาพัฒนาปทุมธานีสู่ความยั่งยืน – ร่วมปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราและท้องถิ่นด้วยการทำกิจกรรม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายต่อหลายคนเคยไปท่องเที่ยว และอีกหลายคนมีความต้องการเที่ยว

กลุ่มเครือข่าย
ของเรา