วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org
YSDA Thailand

The secret of getting ahead is getting started

เกี่ยวกับเรา

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย หรือ Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) คือ องค์กรอาสาสมัครระดับเยาวชนที่ทำงานร่วมกับองค์กรในภาคส่วนต่างๆของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในระดับท้องถิ่น 

The Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) is a youth volunteer organisation that work with various other organisations in Thailand to achieve the United Nations Sustainable Development Goals on a local levelเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือกรอบของการพัฒนาและภาษาสากลที่ใช้ร่วมกันในการพัฒนาประเทศที่องค์การสหประชาชาติประกาศในปีค.ศ. 2015 ครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

มนุษยนิยมใหม่

แนวคิดใหม่ที่พัฒนามาจากแนวคิดมนุษยนิยม ว่าด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัว ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยใช้แนวคิดมนุษยนิยมใหม่เป็นกรอบในการแผ่ขยายเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ท้องถิ่นทั่วไทย

แบบแผน

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ "ยั่งยืน"

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่และทั่วโลก ในอนาคต

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ทั่วถึงและยั่งยืน

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมที่ผ่านมาของ

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

YEEP! Pitching Day

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-09-25 14:17:44

YSDA เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 'คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'

ภาพกิจกรรม Empower Youth รอบมหาวิทยาลัย

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-09-25 14:38:24

กิจกรรม Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม Empower Youth เดือนสิงหาคม

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-09-14 21:15:22

จบไปแล้วกับกิจกรรม Empower Youth เดือนสิงหาคม สามมารถมาดูภาพได้จากที่นี่เลย!

Empower youth รอบทั่วประเทศ - กันยายน

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-09-14 20:09:43

กิจกรรม Empower Youth รอบทั่วประเทศ ในเดือนกันยายนมาแล้ว‼️ ‎˖ ࣪⊹

Empower youth รอบทั่วประเทศ

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-08-24 23:27:18

ำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน สังคมให้เกิดขึ้นได้จริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่กำลังเป็น เทรนด์โลก (Global Trend)ในขณะนี้

Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-08-24 21:42:24

กิจกรรม Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น!

2021-08-09 13:40:19

ครั้งที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGMove) เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung ในประเทศไทย และ KASpaces

2021-08-07 19:50:19

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วม

2021-08-04 21:31:58

YSDA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พลังคิด คนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์เรดด์พลัส

2021-08-02 18:29:37

กิจกรรม Workshop Animation and Video editing สุดพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับคณะทำงาน YSDA

2021-08-01 22:18:54

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วม

SDGs Empower Youth - Register Now!

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-04-09 16:29:50

เปิดรับสมัครวันนี้ - 23 เมษายน 2564

SDGs Empower Youth (Online Seminar)

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2021-04-08 18:55:01

SDGs Empower Youth (Online Seminar)

2020-12-25 19:26:37

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศคณะทำงานปีพ.ศ.2564

2020-12-19 18:06:43

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมองค์กรภาครัฐ-ภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

2020-12-16 18:19:29

SDGs Empower Youth Camp ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2020-12-16 17:00:34

ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประธานสมัชชายุวชนเพื่อ

2020-12-16 17:18:31

ประธานสมัชชา และผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมัชชา

Workshop สำหรับฝ่ายวิจัย

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-12-16 17:06:22

Workshop ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยพร พยาครุฑ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

2020-12-16 17:50:15

ค่ายเชิงปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ (Academic Affairs Workshop) จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563

2020-12-16 17:05:12

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเรื่องเป้าหมายเพื่อการ

ฝึกอบรมผู้นำกิจกรรม

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-12-16 17:04:08

ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยจัดการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

2020-12-16 16:52:52

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...

2020-12-16 16:44:47

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ...

2020-11-17 16:13:34

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA)...

YSDA Reunion

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-11-17 16:18:33

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) จัดค่าย YSDA Reunion ให้กับสมาชิกสมัชชาฯ ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมาย...

SDGs Youth Camp 4 : ขยะหิวน้ำ

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-11-17 16:57:32

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่าย SDGs Youth Camp 4

SDGs Youth Camp 3 : Let's clean the beach camp

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-11-17 16:34:32

ยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์...

SDGs Youth Camp 2 : The changer 1

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-11-17 16:09:32

ยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ...

SDGs Youth Camp 1 : Introduction to SDGs

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
2020-11-17 16:34:31

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่อง SDGs หรือเป้าหมาย...

Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์

เลขาธิการ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้อำนวยการ

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

อภิญญา ยงศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

พฤกษา ทวันเวทย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ

ศรุตา จารุพงษ์ทวิช

ประธานคณะทำงาน

“I can do MORE. I can GROW. I can become a BIGGER and BETTER human being”

- Daisaku Ikeda

news & Blog

อัพเดทบทความข่าวสาร

จำนวนประชากรโลกในปัจจุบัน มีรวมกันอยู่กว่า 7 พันล้านคน ฟังดูเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียว แต่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรบนโลกนี้เช่นกัน ชีวิตของเราล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับสิ่งต่าง ๆ ในระดับโลก

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เรามักจะเห็นภาพของผู้คนในหลาย ๆ ประเทศออกมาเดินขบวนตามท้องถนน

ค่ายมัธยมอาสาพัฒนาปทุมธานีสู่ความยั่งยืน – ร่วมปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราและท้องถิ่นด้วยการทำกิจกรรม

กลุ่มเครือข่าย
ของเรา