วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org
YSDA Thailand

"Localizing SDGs"

เกี่ยวกับเรา

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยหรือ Young Thai for Sustainable Development Association (YSDA) คือ องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในระดับท้องถิ่น โดยเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อน และยึดถืออุดมการณ์บนพื้นฐานปรัชญามนุษย์นิยมใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Neo-Humanism for SDGs)

สมาคมก่อตั้งอย่างขึ้นในรูปแบบของสมัชชาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือกรอบของการพัฒนาและภาษาสากลที่ใช้ร่วมกันในการพัฒนาประเทศที่องค์การสหประชาชาติประกาศในปีค.ศ. 2015 ครอบคลุมในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

มนุษยนิยมใหม่

แนวคิดใหม่ที่พัฒนามาจากแนวคิดมนุษยนิยม ว่าด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัว ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยใช้แนวคิดมนุษยนิยมใหม่เป็นกรอบในการแผ่ขยายเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ท้องถิ่นทั่วไทย

แบบแผน

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ "ยั่งยืน"

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่และทั่วโลก ในอนาคต

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ทั่วถึงและยั่งยืน

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Board of Administration

คณะกรรมการบริหาร

สุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ

ประธาน

ศศิกานต์ อุศรัตนิวาส

ผู้อำนวยการ

ศรุตา จารุพงษ์ทวิช

รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ณภัทร เอื้อฤาชา

รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์

อุรัสยา เอกทัตร

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการ SDGs Hub

ฐานิภา เดชสุรางค์

ประธานคณะทำงาน

ธนภร ประถมสาสน์

รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม

อภิญญา ยงศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

พงษ์พิพัฒน์ เปรื่องปราชญ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ

พศิน เผือกคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล

ผู้ช่วยประธาน

ภูริชญา โสลันดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปองณัฐ พานิชกุล

เลขานุการ

“I can do MORE. I can GROW. I can become a BIGGER and BETTER human being”

- Daisaku Ikeda