วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

สัมมนาออนไลน์ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ครั้งที่ 1"

สัมมนาออนไลน์ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
ครั้งที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs" โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGMove) เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung ในประเทศไทย และ KASpaces ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30

YSDA ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาออนไลน์ครั้งนี้ เป็นจำนวน 6 คน ได้แก่
1. นางสาวภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล (ผู้อำนวยการสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
2. นางสาวอภิญญา ยงศิริ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป)
3. นางสาวศรุตา จารุพงษ์ทวิช (ประธานในคณะทำงาน)
4. นางสาวสิริณยา ลอยโต (ผู้ช่วยประธานในคณะทำงาน)
5. นางสาวธนภร ประถมสาสน์ (รองประธานในคณะทำงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาและหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายพัฒนาบุคคล)
6. นายพงษ์พิพัฒน์ เปรื่องปราชญ์ (หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์)

โดยภายในงานสัมนาครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงานความคืบหน้า รับฟังปัญหาทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากหน่วยงานผู้นำด้านการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้ UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau For Education base in Bangkok โดยคุณ Sayaka Satsui บรรยายหัวข้อ Education for Sustainable Development 2030 Framework หรือแผนงานและยุทธศาสตร์ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESD (Education for Sustainable Development) สำหรับปี 2020 ถึงปี 2030

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า บรรยายหัวข้อการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมมองของการศึกษาขั้นพื้นฐาน “State of Education for Sustainable Development in National Basic Education Policy of Thailand”

และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อประสบการณ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Experience of Implementing ESD at Chulalongkorn University”

อีกทั้งยังมีการจัดเวทีเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน คุณครูผู้สอน และหน่วยงานอื่นๆ ได้ตั้งคำถามและพูดคุยในประเด็นดังกล่าวด้วย 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง