วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

The Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติจัดทำขึ้นในปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) (2000-2015) ใกล้สิ้นสุดลง แต่เป้าหมายดังกล่าวยังไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุให้เป้าหมาย (SDGs) นี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับอนาคต

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติความมั่นคงและยุติธรรม และมิติความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและระหว่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

Learn more about SDGs: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่และทั่วโลก ในอนาคต

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ทั่วถึงและยั่งยืน

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน