วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Youth Camp 2 : The changer 1

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่าย SDGs Youth Camp 2 : The changer 1 ให้กับยุวชนที่มีอายุระหว่าง 15-28 ปีขึ้นเป็นครั้งที่ 2
การให้ความรู้ความเข้าใจและอบรมยุวชนให้เข้าใจเรื่อง SDGs ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในกิจกรรมนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากค่ายครั้งแรกคือ ยุวชนจากค่ายครั้งแรกรับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมฐานความรู้ในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้
SDGs Goal 2 ขจัดความหิวโหย
SDGs Goal 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
SDGs Goal 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
SDGs Goal 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
SDGs Goal 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
ค่าย SDGs Youth Camp 2 : The changer 1 ให้ความรู้แก่ยุวชนรุ่นใหม่ พัฒนาภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม และตอกย้ำความเข้าใจเรื่อง SDGs ให้กับยุวชนในค่ายแรกอีกด้วย

205518

205522

205524

205526

205527

Cover Picture

ติดตามเราได้ที่