วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

#1 ทดสอบข่าวกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

วันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ในปีนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ เพราะความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงได้ถูกยอมรับให้เป็นพื้นฐานของการบรรลุเป้าหมายของวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเสมอภาคและเสริมพลังของผู้หญิงเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนนี้ (เป้าหมายที่ 5) มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกๆมิติของชีวิต อนึ่ง ประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการเสริมพลังของผู้หญิงเป็นเป้าประสงค์ในอีกหลายเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเดือนกันยายน 2558 นานาประเทศได้รับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ประเทศไม่น้อยกว่า 91 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ให้คำมั่นที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ที่จะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำมั่นในการเพิ่มความพยายามเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศนี้ นับเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนโดยรัฐบาลต่างๆเพื่อวาระการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง ซึ่งที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในโอกาศใด และนี่คือเวลาที่จะดำเนินการให้คำมั่นต่างๆเหล่านี้ ได้นำมาปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล การยืนยันเพื่อดำเนินการตามคำมั่นอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ภายใต้แนวคิดโลก 50-50 ที่ทุกเพศเท่าเทียม: พยายามมากขึ้นเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ (Planet 50-50: Step It Up for Gender Equality) โลกที่ผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการเสริมพลัง จะทำให้ประเทศชาติเข็มแข็ง เศรษฐกิจแข็งแกร่ง และสังคมเป็นสุข
แชร์: