Summer Edu

กิจกรรมนี้จะรับสมัครอาสาสมัคร มาสอนพิเศษน้องๆในช่วงปิดเทอม ซึ่งในการสอนจะมีเนื้อหาทั้งวิชาการ และวิชาเสริม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น ศิลปะ การทำขนม การแสดง เป็นต้น

วันเปิดรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2563
ช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
2 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

Sat Edu

กิจกรรมนี้จะรับสมัครอาสาสมัคร มาสอนพิเศษน้องๆในช่วงวันเสาร์ โดยจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ Summer Edu ซึ่งสอนเนื้อหาทั้งวิชาการ และวิชาเสริม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น ศิลปะ การทำขนม การแสดง เป็นต้น

วันเปิดรับสมัคร
19 เมษายน 2563
ช่วงเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
2 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2563