SDGs

The Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติจัดทำขึ้นในปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นปีที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) (2000-2015) ใกล้สิ้นสุดลง แต่เป้าหมายดังกล่าวยังไม่บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง จึงเป็นสาเหตุให้เป้าหมาย (SDGs) นี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับอนาคต เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติความมั่นคงและยุติธรรม และมิติความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและระหว่างประเทศในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

Lear more about SDGs: https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/