โครงการประกวดทำหนังสั้นของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมทำสื่อดิจิตอลในประเภทวีดีโอเพื่อเป็นกระบอกเสียงและแนวทางในการประพฤติตนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ระยะวลาการจัดกิจกรรม
6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวด
10 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 เปิดให้ส่งผลงานที่จะประกวด
11-29 พฤษภาคม 2563 เก็บคะแนน Popular Vote
5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการประกวด