แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

คำชี้แจง: แบบฟอร์มนี้เป็นฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย โดยสมัชชามีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเครือข่ายยุวชนในประเทศไทยที่มีความตั้งใจจะทำให้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goals: SDGs) ของสหประชาชาติบรรลุผลสำเร็จเป็นจริงให้ได้ในประเทศไทย