โครงการระยะยาวของสมัชชาฯ โดยที่เราจะเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการทำโรงสีข้าว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวนาและผู้บริโภค

วันที่จัดกิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563