Exhibition

จัดงานนิทรรศการในหัวข้อ สันติภาพ ในงานจะมีการแสดงผลงานการประกวดภาพวาด ภาพถ่าย และประติมากรรม ในงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพ

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน 2563   เริ่มรับผลงานศิลปะ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ปิดรับผลงานศิลปะ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ประกาศผลการประกวดผลงาน
วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2563   จัดงานนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร