สรวงสินี ชีระภากร (ปุ๊กกี้)

ปัจจุบันเป็นบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์