BTC: Basic Training Camp

ค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับการเป็นยุวชนแห่ง YSDA ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งสอนทักษะในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างรอบด้านโดยยึดหลักการมนุษยนิยมเป็นพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ BTC จะจัดขึ้น 4 ครั้ง ในวันที่ดังต่อไปนี้
รอบที่ 1 8-10 กุมภาพันธ์ 2563
รอบที่ 2 4-6 เมษายน 2563
รอบที่ 3 5-7 มิถุนายน 2563
รอบที่ 4 28-30 สิงหาคม 2563